PRIVACY BIJ APC HOLLAND


Bij het sluiten van een verzekering of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Heparo BV e/o Ropa BV mede handelend onder de naam APC Holland (hierna te noemen ‘APC Holland’ of ‘ons’), ontvangt deze doorgaans van uw intermediair waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons zorgvuldig omgegaan.

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten.

Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie.

Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.

Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van APC Holland en andere financiële instellingen.

Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product.

Voor statistische analyses.

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Groepsverband, integratie en centrale klantenadministratie.


VERWERKING BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (zoals verzuimverzekeringen) kan het voor ons noodzakelijk zijn gegevens betreffende uw gezondheid te verwerken.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn, hoeft u niet te melden.


INZAGE EN CORRECTIE

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan APC Holland, Eisenhowerlaan 158a, 2517KP Den Haag of via info@apcholland.nl. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.


RECHT VAN VERZET

Persoonsgegevens worden door APC Holland ook gebruikt om u (via uw intermediair) gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden aan APC Holland, Eisenhowerlaan 158a, 2517KP Den Haag of via info@apcholland.nl.

Indien u van uw assurantietussenpersoon geen informatie meer wenst te ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij uw tussenpersoon.


COOKIES

APC Holland maakt op haar sites gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Als uw browser geen (functionele) cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van APC Holland.

APC Holland heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u niet wilt dat APC Holland cookies gebruikt, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van uw website en diensten beperken.


NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.


DUUR VAN DE OPSLAG

Uw gegevens zullen bij het aangaan van een relatie met ons worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw intermediair (namens u) een offerteverzoek bij ons doet. Uw gegevens worden bewaard zolang de offerte aanvraag of polis bij ons loopt of tot maximaal 10 jaar daarna.


VRAGEN

Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot APC Holland, Eisenhowerlaan 158a, 2517KP Den Haag of via info@apcholland.nl.