ALGEMENE VOORWAARDENALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website onder de domeinnaam www.apcholland.nl ("website") ongeacht of u deze website als gast of geregistreerd gebruiker gebruikt. Wij verzoeken u kennis te nemen van deze algemene voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en gaat u volledig akkoord met hetgeen hierin omschreven evenals de voorwaarden omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals omschreven in de Privacy Statement. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden maakt u dan geen gebruik van deze website.

INFORMATIE OVER ONS

www.apcholland.nl is eigendom van Heparo BV handelend onder de naam APC Holland (APC), gevestigd aan de Eisenhowerlaan 158a, 2517 KP Den Haag. APC is een ‘Coverholder at Lloyd’s’ en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) www.afm.nl onder nummer: 12041177. Ons KvK nummer is: 55443737.

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

"APC" of "ons" of "wij" betekend "APC Holland". "Verzekerde" betekend de verzekerde op de verzekeringsovereenkomst. "Geautoriseerde transactie" zijn transacties of communicaties welke daadwerkelijk door u worden uitgevoerd of door iemand namens u zijn of worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld uw (aspirant) tussenpersoon), deze personen worden geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. "Verzekeringsovereenkomst’ betekend een gesloten verzekeringsovereenkomst verkregen door het gebruik van deze site. "Site" betekend deze website en de achterliggende QuoteMac internet handelsplatform. "Algemene voorwaarden" betekend deze voorwaarden. "U" en "uw" betekend u, de persoon die de site gebruikt, de geregistreerde gebruiker en ieder ander welke namens u de site gebruikt. Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden aan te passen.

Bij het gebruik van de site gaat u akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden, u dient daarom iedere keer als de site gebruikt eerst kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

TRADEMARKS

"QuoteMac" is een geregistreerde handelsnaam, zijnde het handelsplatform voor verzekeringen onder licentie van APC Holland.

JURISDICTIE

Wij opereren de site vanuit Engeland en de informatie die u aanlevert is derhalve aangeleverd in Engeland. APC staat niet garant dat de informatie verkregen van deze site geschikt is voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk en/of Europa. Deze site is niet bedoeld voor enig persoon binnen een jurisdictie welke (door nationaliteit, woonplaats of anders) publicatie of toegankelijkheid verboden is. Personen voor wie deze restrictie(s) van toepassing zijn dienen deze site niet te gebruiken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor enige (juridische) gevolgen welke voortkomen uit het bezoeken of gebruiken van deze site vanaf buiten het Verenigd Koninkrijk en Europa. Op deze site en alle transacties via deze site is het Engelse recht van toepassing. In een eventuele rechtszaak zal alleen Engelse Jurisprudentie van toepassing zijn. Op de verzekeringsovereenkomst zelf is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle producten zijn onderhevig aan leverbaarheid en kunnen te allen tijde worden ingetrokken of aangepast voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

KLACHTEN

Als u klachten heeft over onze producten of service, neemt u dan direct contact op via info@apcholland.nl. Wij zullen u dan onze klachtenprocedure uitleggen en uw klacht zo spoedig mogelijk onderzoeken.

GEBRUIK VAN QUOTEMAC INTERNET HANDELSPLATFORM

U verklaard hierbij dat u de volledige autorisatie heeft van (aspirant) verzekerde om deze site te gebruiken, dekking(en) aan te vragen en daarmee een verzekeringsovereenkomst te sluiten of te bemiddelen hierin, uit naam van de (aspirant) verzekerde. U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen en ons schadeloos te houden van alle aansprakelijkheid en kosten voortkomende uit of verband houdende met het niet voldoen of houden aan deze garanties. U ontvangt een uniek "gebruikersnaam" en "wachtwoord". U dient dit gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. U moet alle redelijke maatregelen nemen om misbruik en frauduleus gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord te voorkomen. U dient ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen (zie "contact") als u het vermoeden heeft dat een niet-geautoriseerd persoon op de hoogte is of gebruik maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ons niet inlicht hebben wij het recht aan te nemen dat alle transacties, gedaan onder uw gebruikersnaam en wachtwoord, geautoriseerde transacties zijn en zullen wij deze in behandeling nemen zonder verder onderzoek. U kunt ons niet aansprakelijk stellen indien wij dergelijke informatie of transacties verwerken. U zult ons schadeloos stellen voor elk verlies dat wij lijden als resultaat van misbruik of frauduleuze handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord indien deze schade de oorzaak is van het nalaten alle redelijke maatregelen te nemen om misbruik en frauduleus gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord te voorkomen. U zult geen obscene, bezwaarlijke, dreigende of anderzijds ongepaste of strafbare gegevens op QuoteMac plaatsen. U zult ons schadeloosstellen voor enige schade welke voortvloeit uit het breken van deze voorwaarde. Wij zullen uw gebruik van QuoteMac direct stopzetten als wij de indruk hebben dat QuoteMac is of zal worden misbruikt en tegenspraak met deze algemene voorwaarden.

TOEGANKELIJKHEID EN JUISTHEID

Wij trachten om de informatie in QuoteMac zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden maar wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en toegankelijkheid van informatie en het gebruik van en op deze site. Wij sluiten hierbij dan ook aansprakelijkheid tegen ons volledig uit met betrekking tot dit onderwerp. Ondanks dat de site wordt gescand voor virussen is het succes hiervan niet gegarandeerd. Er kan daarom geen garantie gegeven worden dat de site vrij is van defecten, virussen, onjuiste programma’s, macro’s en ander materiaal welke schade aan uw computersysteem of computersystemen van derden kan toebrengen. U dient derhalve in uw eigen beveiliging te voorzien. Met inachtneming met hetgeen hierboven omschreven dient u (als subagent / vertegenwoordiger van (aspirant-) verzekerde) alle gegevens van enige offerte, polis, aanhangsel of aanvraagformulier voortkomende uit QuoteMac te controleren op juistheid. Op iedere verzekeringsovereenkomst gesloten via QuoteMac zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke vermeld staan op het polisblad. Het is uw verantwoordelijkheid (als subagent / vertegenwoordiger van (aspirant-) verzekerde) en die van verzekerde zelf om zorgvuldig alle relevante gegevens te controleren. Als enige informatie incorrect is dient u ons direct op de hoogte te stellen (zie "contact"). Indien u dat niet doet kan het zijn dat de dekking van de gesloten verzekering wordt aangepast of stopgezet.
U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen en ons schadeloos te houden van alle aansprakelijkheid en kosten voortkomende uit of verband houdende met het niet controleren van deze gegevens of verzuimen de geconstateerde onjuistheden door te geven. Als u twijfelt over de juistheid en relevantie van sommige gegevens neemt u dan contact met ons op (zie "contact"). Als er enig conflict is met deze algemene voorwaarden en dat van specifieke items zullen de voorwaarden van dat specifieke item gelden boven deze voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de volgende (maar niet gelimiteerde) situaties:

 • Ontoegankelijkheid van de site vanwege routine of noodzakelijk onderhoud op het systeem of overbelasting.
 • Verlies van gegevens inclusief gegevens welke verstuurd zijn, in ‘the cloud hangen’ en gegevens door u opgeslagen.
 • Vertraging of fouten in het verzenden of ontvangen van gegevens.

AUTEURSRECHTEN

Alle gegevens en onderdelen op de website zijn eigendom van APC Holland. Het auteursrecht is van APC Holland. APC Holland geeft u beperkte toestemming de onderdelen van de website waar u van ons toegangsrechten voor heeft gekregen te benaderen en de in deze onderdelen beschikbare webpagina’s te printen.

APC Holland geeft geregistreerde gebruikers beperkte toestemming pagina’s te printen van QuoteMac, voor zover noodzakelijk, voor het verkrijgen van offertes, afsluiten van verzekeringen (inclusief het printen van een volledige kopie van de polis) of andere functies mogelijk gemaakt door QuoteMac.

Het is u niet toegestaan:

 • enig materiaal of ontwerp in of van QuoteMac te kopiëren, wijzigen of verspreiden, tenzij hier in deze voorwaarden specifiek toestemming voor is gegeven, of nadat u hiervoor onze schriftelijke toestemming heeft ontvangen;
 • inhoud van QuoteMac voor enig ander doel te hergebruiken.

De door QuoteMac gegenereerde data (inclusief data gerelateerd aan verzekerden en de door QuoteMac afgegeven polissen) is ons eigendom.

LINKS MET ANDERE WEBSITES

Wij zijn niet aansprakelijk voor de connecties met websites van derden die een hyperlink beschikbaar stellen of op enig andere manier aan onze website refereren. Het is u niet toegestaan een hyperlink naar onze website te maken, zonder onze vooraf gegeven schriftelijke toestemming. Indien een geregistreerde gebruiker een dergelijke link wenst, verzoeken wij deze contact op te nemen met ons.

BEVEILIGING

APC Holland neemt beveiliging zeer serieus en maakt gebruik van een beveiligingssysteem waarvan wij geloven dat dit de meest betrouwbare beveiliging biedt voor uw communicatie met ons. Als u een formulier invult, zoals een verzoek tot offerte, wordt de informatie automatisch beveiligd door een Secure Sockets Layer (SSL) verbinding tussen uw computer en die van ons. SSl werkt als volgt:

 • Het voorkomt vervalsing – u kunt aan het slotje in uw browser zien dat er een geldig SSL certificaat wordt gebruikt. Als u het slotje aanklikt, wordt het aan ons afgegeven certificaat weergegeven.
 • Het versleutelt data – op het moment dat uw computer onze computer(s) herkent wordt de tussen deze verstuurde informatie versleuteld. Dit betekent dat de verstuurde informatie niet kan worden gelezen of veranderd.
 • Het voorkomt sabotage – SSL gebruikt een Message Authentication Code (MAC) die sabotage van onze website voorkomt. Uw computer controleert deze code voordat deze berichten van ons accepteert, wat betekent dat als iemand het door ons gestuurde bericht vervalst, uw computer de code niet herkent en een foutmelding zal geven. Het internet kan nooit volledig veilig zijn en derhalve kunnen wij dit niet garanderen. Indien wij met u communiceren via e-mail of QuoteMac zelf, zijn wijn niet aansprakelijk voor de beveiliging of overdracht van deze e-mails of communicatie via het internet.


INTERNET EN E-MAIL COMMUNICATIE

Berichten verstuurd via internet (inclusief e-mail) kunnen niet gegarandeerd volledig veilig te zijn, aangezien deze bloot staan aan van onderschepping, monitoring, vertraging, verlies of sabotage. APC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door u of door derden geleden schade verband houdend met enig bericht verzonden door u aan derden of enig bericht verzonden dan wel schijnbaar verzonden door ons of derden aan u via internet (inclusief e-mail). U dient geen gevoelige of vertrouwelijke informatie te versturen via dergelijke berichten.

ONS TOEZICHT OP COMMUNICATIE

Om de veiligheid van onze diensten te verhogen, kan APC Holland communicatie tussen u en ons via internet, telefoon of andere dragers monitoren of opnemen.

ONZE INFORMATIE

 • APC Holland
 • KVK: 55443737 te Den Haag
 • Eisenhowerlaan 158A, 2517KP DEN HAAG